Kierunek Praca

Projekt pt. „Kierunek praca ”  nr RPWP.07.01.02-30-0234/19 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia na terenie województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r.-31.03.2023 r.

Dofinansowanie projektu: 813 101,16 zł

Uczestnicy Projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 90 osób spełniających kryteria uczestnika/czki projektu Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe WRPO (2014+).

Projekt skierowany jest do 90 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
 2. jest w wieku 18-64 lata,
 3. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (Rozdział 3 pkt. 15),
 4. jest osobą bierną zawodowo.

Zakres wsparcia:

 1. Aktywizacja społeczna:
 2. Wsparcie psychologiczne
 3. Kurs Umiejętności Społecznych
 4. Samopomocowa grupa wsparcia
 • Aktywizacja zawodowa:
 • Doradztwo zawodowe
 • Kurs aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Zdobywanie kwalifikacji zawodowych:
 • Kursy zawodowe
 • 3-miesięczne staże

Organizacja wsparcia:

 1. Każdy uczestnik/czka objęty zostanie wsparciem psychologa.
 2. Dla każdego uczestnika/czki projektu zostanie przygotowana wraz z doradcą zawodowym Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR).
 3. Wsparcie pośrednika pracy dla każdego uczestnika/czki projektu.
 4. Zorganizowany zostanie dla każdego uczestnika/czki:
 5. Kurs Umiejętności Społecznych 
 6. Samopomocowa Grupa Wsparcia
 7. Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy
 8. Kursy zawodowe dla każdego uczestnika/czki
 9. Dla 40 uczestników/czek zostaną zorganizowane 3 miesięczne staże zawodowe.
 10. Każdy uczestnik/czka jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu/certyfikatu. Zajęcia opuszczone powyżej tego poziomu muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, określonymi w regulaminie.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik/czka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe to z inną grupą.
 12. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub inny dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.
 13. Przekroczenie dozwolonej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności na warsztatach/kursach/szkoleniach i/lub nie odbycie doradztwa będzie wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy (materiały szkoleniowe), nieotrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończeniu warsztatów/szkolenia oraz brakiem możliwości kontynuacji udziału w projekcie.

Pobierz Regulamin

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału i kontaktu z biurem projektu:

Fundacja Parasol
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 618525309
mail: emilia@fundacjaparasol.com