Meaning

2020-1-PL01-KA204-081605

Tworzenie nowego znaczenia w edukacji językowej dla seniorów

CELEM projektu jest opracowanie wskazówek dla nauczycieli języka angielskiego, aby lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne starszych uczniów (seniorów). W szczególności ma na celu:

– motywowanie i aktywizowanie seniorów do uczenia się i uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie.

– znalezienie sposobu, aby pomóc osobom starszym uczącym się w procesie uczenia się, aby poprawić ich umiejętności językowe i osiągnąć lepsze wyniki w nauce języka angielskiego.

Aby osiągnąć ten cel, zespół projektowy opracuje wytyczne/wskazówki dotyczące nauczania i uczenia się języka, a także wykorzystania strategii i technik uczenia się oraz karty dla nauczycieli.

Więcej informacji: www.projectmeaning.eu