Aktywni Potrzebni 50+

„Aktywni Potrzebni 50+ „

Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych i zwiększenie aktywności zawodowej 49  osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, w 100 % w wieku 50+ (kryterium premiujące) z woj.wlkp
(w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. wlkp w rozumieniu przepisów KC) zgłaszających  z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – styczeń 2018 r.

Planowane efekty rzeczowe (produkty)

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach
  kształcenia w programie – 49 osób
 • Liczba osób powyżej 50 lat i więcej objętych wsparciem w
  programie – 49 osóbPlanowane rezultaty realizacji projektu
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w
  ramach pozaszkolnych form kształcenia – 44 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach
  pozaszkolnych form kształcenia – 44 osoby
 • Liczba osób, które ukończyły kurs pilotów wycieczek
  stacjonarny oraz online w ramach projektu – 49 osób

PROGRAM SZKOLENIA

Projekt zakłada bezpłatny (w 100% finansowany ze środków UE) udział osób w ramach poniższego wsparcia:

 • 150 godzin zajęć  teoretyczno/praktycznych (poniżej znajdą Państwo rozpisany szczegółowo PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK)
 • 50 godzin  w formie e-learningu,
 • wycieczka Szlakiem Piastowskim,
 • wycieczka do Niemiec (Brandenburgia),
 • wycieczki po Poznaniu,
 • wycieczki po muzeach,
 • wycieczka do portu lotniczego Ławica,

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK Program opracowany na podstawie załącznika nr 10 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60 poz.302).

Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie

– Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki, historia turystyki;

– Organizacja turystyki na świecie;

– Formy turystyki, rynek turystyczny; pojęcie produktu turystycznego;

– Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne, system „it”, przedsiębiorstwa turystyczne;

– Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

– Ustrój społeczno-ekonomiczny i polityczny;

– Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka zagraniczna;

– Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne Polski;

– Unia Europejska – historia, idea, kraje członkowskie, zasady działania, wspólne instytucje UE;

– Polska w Unii Europejskiej

Obsługa ruchu turystycznego

– Zasady programowania imprez turystycznych;

– Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami;

– Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez turystycznych;

– Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych;

– Specyfika obsługi wybranych grup narodowościowych;

– Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp.;

– Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe;

– Zasady rozliczania imprez turystycznych;

– Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy;

– Rodzaje i specyfika transportu turystycznego;

– Warunki uczestnictwa i rezygnacji;

– Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów;

– Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych;

– Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

Geografia turystyczna Polski i Europy

– Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie;

– Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;

– Dostępność komunikacyjna Polski;

– Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju;

– Główne miasta i regiony turystyczne Polski i Europy;

– Pozaeuropejskie cele podróży Polaków, regiony wypoczynkowe oraz trasy krajoznawcze i specjalistyczne;

– Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce

Historia kultury i sztuki

– Zarys historii kultury i sztuki – style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie;

– Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp.;

– Skarby kultury w Polsce i na świecie (lista UNESCO);

– Religie w Polsce i na świecie w zarysie – miejsca pielgrzymkowe, wyznania;

– Mniejszości narodowe w Polsce – główne ośrodki

Interpretacja dziedzictwa

– Formy i zasady interpretacji, interpretacja w pracy pilota, scenariusze interpretacji dla wybranych miejsc i tematów, rekwizyty

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

– Turystyczny Kodeks Etyczny;

– Prawa i obowiązki pilota wycieczek;

– Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;

– Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy;

– Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek;

– Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;

– Umowy zawierane w turystyce;

– Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe;

– Opieka konsularna;

– Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów;

– Protokoły szkód

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

– Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych;

– Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc;

– Skład podstawowej apteczki

Pilot a grupa

– Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą;

– Procesy grupowe i techniki negocjacji;

– Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;

– Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu;

– Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja;

– Zasady sporządzania protokołów zdarzeń – przykłady;

– Emisja głosu – warsztaty, praca z mikrofonem;

– Animacja czasu wolnego turystów; (w tym elementy animacji)

– propozycje zajęć

Szkolenie praktyczne

Zajęcia według szczegółowego rozpisania zadań do realizacji i ćwiczeń (np. współpraca pilota i przewodnika w wybranym terenie). Szkolenie powinno łącznie trwać co najmniej 4 dni i zawierać:

1) wycieczkę krajową jednodniową,

2) wycieczkę zagraniczną, co najmniej dwudniową z co najmniej jednym noclegiem w obiekcie hotelowym,

3) zajęcia jednodniowe w miarę możliwości w porcie lotniczym, promowym, procedury odpraw, logistyka; w przypadku braku możliwości odbycia zajęć w porcie lotniczym, promowym – aranżacja tych zajęć w terenie.

 

 

REKRUTACJA

Zasady obowiązujące przy rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie się odbywał w sposób ciągły.

Etap 1

Potencjalny Uczestnik wypełnia Kartę zgłoszeniową wybierając jedną z form:

 • formularz on-line(formularz automatycznie pojawia się w naszej bazie osób zainteresowanych udziałem w kursie),
 • karta zgłoszeniowa wypełniona ręcznie, a następnie wysłanie faxem lub e-mailem (dane znajdują się w zakładce kontakt), lub dostarczenie osobiście wypełnionej Karty zgłoszeniowej do Biura projektu .

Zgłoszenia, które są niekompletne nie podlegają procedurze kwalifikacji (konieczność poprawnego wypełnienia karty zgłoszeniowej).

 

Etap 2

Po złożeniu wymaganych dokumentów następuje weryfikacja poprawności Kart zgłoszeniowych przez Pracowników biura projektu.

Następnie podejmowana jest decyzja, odnośnie możliwości uruchomienia grup. Osoby którym Fundacja Parasol może zaproponować udział w projekcie będą informowane telefonicznie oraz poinstruowane zostaną o kolejnych czynnościach (etap 3).

Etap 3

Po wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie wymagane będzie również dostarczenie pozostałych dokumentów:

– oryginalna karta zgłoszeniowa wraz oświadczeniami;

– podpisanej umowy szkoleniowej.

O PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ ZAŁOŻEŃ PROJEKTU.

 • Poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej,
 • Zgodność z grupą docelową
 • Zastosowane będą poniższe kryteria:
  • motywacja (oceniana przez pracownika Fundacji Parasol – 5 pkt),
  • kobieta -1 pkt,
  • osoba bezrobotna 1 pkt,
  • osoba o niskich kwalifikacjach 1 pkt,
 • Możliwość utworzenia grupy
 • Dostarczenie do Biura projektu wypełnionej i podpisanej umowy,
 • Możliwość zaoferowania potencjalnemu uczestnikowi biorąc pod uwagę zrealizowania przez Fundacja Parasol założonych wskaźników projektu dotyczących grupy docelowej.
 • Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia formalności w wyznaczonym terminie przez osoby zakwalifikowane przyjmowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej.

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo/doradcze dla 49 osób dorosłych powyżej 50 roku życia w tym dla 27 Kobiet i 22 Mężczyzn z woj.wlkp (uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. wlkp w rozumieniu przepisów KC)

 • Projekt skierowany jest w 100% do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Life Long Learning).
 • Grupę docelową będą stanowić tylko osoby powyżej 50 roku życia ( do projektu kwalifikowani będą tylko uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 50 rok życia).

 

Założenia dotyczące grupy docelowej, priorytetowe dla Fundacji Parasol

 • Ilość osób bezrobotnych objętych wsparciem 10 osób (6 Kobiet i 4 Mężczyzn)
 • Ilość osób biernych zawodowo objętych wsparciem 11 osób (6 Kobiet i 5 Mężczyzn)
 • Ilość osób pracujących objętych wsparciem 28 osób (15 Kobiet i 13 Mężczyzn)

EGZAMINY I UPRAWNIENIA

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas udziału w projekcie „Aktywni Potrzebni 50+” zostaną rzetelnie i obiektywnie sprawdzone przez  specjalistów z branży turystycznej podczas egzaminu na koniec uczestnictwa w kursie. Egzaminy zewnętrzne na pilotów wycieczek, wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych przewidziane są dla 49 uczestników projektu.

Po zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma Certyfikat kompetencji zawodowych sygnowany przez Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, oraz identyfikator pilota wycieczek.

Egzamin będzie przeprowadzony w formie testu wiedzy i będzie zawierał część teoretyczną i praktyczną