Nowy zawód – nowe możliwości

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Projekt pt. „Nowy zawód – nowe możliwości” nr RPWP.06.02.00-30-0081/18 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo defaworyzowanych powyżej 30 roku życia ( w tym 36 kobiet i 14 mężczyzn), z terenu woj. Wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 2022-08-01 – 2023-09-30

Dofinansowanie projektu: 426 798,50 zł

ZADANIA:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy, wg Barometru Zawodów
 3. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy
 4. Objęcie stażami zawodowymi 50% uczestników

GRUPY DOCELOWE:

Osoby (36 K i 14 M) z obszaru woj. Wielkopolskiego (tj. osób fizycznych- zamieszkują na obszarze woj. Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC) w tym 11 osób (7 K i 4 M) z miast średnich (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Turek, Wągrowiec, Września i Złotów).

BENEFICJENCI OSTATECZNI PROJEKTU

Beneficjentami Ostatecznymi (Grupą Docelową) projektu jest 50 osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Na strukturę liczbową składa się:

 • 5 kobiet i 3 mężczyzn – liczba osób długotrwale bezrobotnych,
 • 15 kobiet i 7 mężczyzn – liczba osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych)
 • 14 kobiet i 3 mężczyzn – liczba osób biernych zawodowo
 • 36 kobiety,
 • 2 kobiety i 1 mężczyzn – liczba osób z niepełnosprawnościami
 • 6 kobiet i 3 mężczyzn – liczba osób w wieku 50 lat i więcej
 • 12 kobiety i 10 mężczyzn – liczba osób o niskich kwalifikacjach
 • 7 kobiet i 4 mężczyzn – liczba osób ubogich pracujących (minimalna krajowa) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (poniżej 6 miesięcy) oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwie (3 K i 2M); w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach (2 K i 1M); w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach (2 K i 1M).

DORADZTWO ZAWODOWE:

Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym , w łącznym wymiarze 2 godzin zegarowych;

IPD będzie tworzony w ramach procesu doradczego i zawrze w sobie działania UP zmierzające do osiągnięcia przez niego celu zawodowego

Jest to pierwsza forma wsparcia dla Uczestników/czek projektu poprzedzająca pozostałe formy wsparcia w ramach projektu;

SZKOLENIA:

W ramach szkoleń zawodowych wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione:

 • formalne potwierdzenie kwalifikacji (uprawnienia wydane przez uznany organ certyfikujący),
 • materiały Szkoleniowe,
 • stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu za szkolenia.

WARTOŚĆ STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO to: 10,64 brutto za 1 h szkolenia
(uwzględniając składki obowiązkowe):
Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

POŚREDNICTWO PRACY:

Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w łącznym wymiarze 1-2 godzin zegarowych na osobę.

STAŻE:

Staże są powiązane ze szkoleniami, w których biorą Uczestnicy Projektu dla 20 Uczestników Projektu i będą realizowane przez 3 miesiące.

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie.

REGULAMIN:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I KONTAKTU Z BIUREM PROJEKTU:

Zapraszamy do udziału i kontaktu z biurem projektu:

Fundacja Parasol
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 618525309
mail: emilia@fundacjaparasol.com